Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

:: Wietnam05-01-19
     2005 :: Wizyta premiera RP w Wietnamie

Wietnam

16.01.2005

Ha Long - zatoka położona na północy Wietnamu - właśnie tu, podczas obiadu wydanego przez władze prowincji Quang Ninh, premier RP Marek Belka rozmawiał dziś z kierownictwem korporacji stoczniowej oraz węglowej. Doan Van Kien - prezes VINACOAL Państwowego Przedsiębiorstwa Węglowego Wietnamu i Pham Thanh Binh - Dyrektor Naczelny Zjednoczenia Przemysłu Stoczniowego VINASHIN są absolwentami polskich uczelni wyższych. Szef polskiego rządu odwiedził również stocznię Ha Long.

Polski premier wyraził przekonanie, że Wietnam jest jednym z ważniejszych partnerów gospodarczych Polski w Azji. Podkreślił gotowość do kontynuowania współpracy w rozwoju takich sektorów gospodarki wietnamskiej, jak: przemysł stoczniowy, górniczy, energetyczny, farmaceutyczny oraz obronny.

W 1998r. Polska udzieliła kredytu na modernizację wietnamskiego przemysłu stoczniowego. Premier M. Belka podkreślił, że podpisane dotychczas kontrakty i porozumienia w ramach tego kredytu ustanowiły na wiele lat solidną podstawę współpracy przemysłów okrętowych Polski i Wietnamu - wspierając m.in. polską ofertę eksportową.

Prezes Rady Ministrów RP mówił o znaczących zmianach w strukturze polsko-wietnamskiej wymiany handlowej. Polska zwiększyła eksport do Wietnamu maszyn i urządzeń, w tym przede wszystkim wyposażenia portowego oraz jednostek pływających, co pokazuje skuteczność kredytu przyznanego przez Polskę na modernizację wietnamskiego przemysłu morskiego. Także w odwiedzonej dziś przez premiera RP stoczni Ha Long można było zapoznać się z budową jednostek w 60-ciu procentach wyposażonych przez polskich eksporterów. Perspektywę dalszego wzrostu dwustronnej wymiany handlowej stwarza - zgłaszane dla realizacji rządowych planów rozwoju gospodarczego - zapotrzebowanie Wietnamu na polskie maszyny i inne towary inwestycyjne.

Rozmawiano również o kontynuacji i rozwoju współpracy naukowo-technicznej, której podstawą jest Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z 1999r., szczególnie w takich tradycyjnych obszarach współpracy obu krajów, jak:

Jutro polski premier rozpoczyna oficjalną część wizyty w Wietnamie. Po ceremonii powitania w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się rozmowy delegacji pod przewodnictwem obu premierów: Polski - Marka Belki i Wietnamu - Phan Van Khaima. Następnie wezmą udział w ceremonii podpisania dokumentów:

17.01.2005

Trzecim krajem azjatyckim, w którym premier RP Marek Belka składa obecnie wizytę, jest Wietnam. - To jest kraj liczący 85 milionów ludzi, to wzrost gospodarczy bliski 8 proc., wreszcie - akurat w dziedzinach, w których mamy nie tyle tradycję, co bieżącą współpracę z Wietnamem panuje na świecie koniunktura, to jest np. przemysł stoczniowy, wydobywczy i w związku z tym mamy szczególny moment, kiedy możemy interesy naszych przedsiębiorstw skutecznie wypromować - na te m.in. elementy wskazuje szef polskiego rządu, charakteryzując znaczenie tej wizyty. - Wietnam jest krajem, który stara się reformować przede wszystkim swoją gospodarkę, i w który świat inwestuje bardzo wiele. Jest największym beneficjentem pomocy bezpośredniej Unii Europejskiej. Początek tego roku stoi więc pod znakiem moich wizyt w krajach, które otwierają się na świat - powiedział premier M. Belka, podsumowując rozmowy drugiego dnia wizyty w Hanoi.

Głównymi punktami tego dnia były spotkania z przedstawicielami najwyższych władz państwowych Wietnamu - prezydentem Tran Duc Luongiem, premierem Phan Van Khaiem, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Nguyen Van Anem oraz z sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu Nong Duc Manhem.

Po ceremonii oficjalnego powitania przed Pałacem Prezydenckim, szef polskiego rządu wraz z premierem Wietnamu przewodniczyli rozmowom plenarnym, po których - w obecności obu szefów rządów - podpisane zostały dwa dokumenty: Umowa między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi SRW o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz Porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu RP a Ministerstwem Edukacji i Kultury SRW o współpracy w dziedzinie edukacji i sportu na lata 2005-2008.

W tym roku obchodzimy 55 rocznicę nawiązania dwustronnych stosunków. Premierzy podkreślali dynamikę ich rozwoju w ostatnich latach oraz intensywność dialogu i postęp we współpracy, także na szczeblach roboczych. Szefowie rządów wspominali również swoje spotkanie i rozmowy podczas ubiegłorocznego, V Szczytu ASEM w Hanoi. Polski premier pogratulował świetnej organizacji, przebiegu i atmosfery. Prezes Rady Ministrów RP zaprosił premiera Phan Van Khaia do złożenia wizyty w Polsce.

Poruszając kwestie gospodarcze, premier M. Belka podkreślił, że Polska wysoko ocenia wyniki gospodarki Wietnamu - wzrost PKB ok. 8% oraz rezultaty reform ekonomicznych. Zaznaczył, że podniesienie obrotów handlowych - obecnie 178,4 mln USD oraz równoważenie salda (-90,4 mln USD) wymiany handlowej są priorytetowymi celami polskiej polityki gospodarczej wobec Wietnamu. Odnosząc się do promowania kontaktów polskich i wietnamskich przedsiębiorstw, premier wskazał na szczególne pożytki wynikające ze współpracy w takich dziedzinach, jak np. przemysł stoczniowy i wydobywczy. Podpisane dotychczas kontrakty i porozumienia w ramach kredytu na modernizację wietnamskiego przemysłu stoczniowego przyznanego przez Polskę w 1998 r. ustanowiły na wiele lat solidną podstawę współpracy przemysłów okrętowych Polski i Wietnamu. - Będziemy wspierać kredytowo stosunki handlowe między Polską a Wietnamem. Jest to korzystne obopólnie, bo stymuluje to nasz eksport - powiedział premier M. Belka. Szef rządu RP wyraził gotowość do podjęcia lub kontynuowania współpracy w rozwoju także takich sektorów gospodarki wietnamskiej, jak: przemysł górniczy, rolno-spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, obronny, energetyka, gospodarka morska i ochrona środowiska. Przedstawiciele polskiego biznesu reprezentujący większość z tych dziedzin towarzyszą premierowi w podróży i wspólnie z kierownictwem PAIiIZ uczestniczą w spotkaniach z ich potencjalnymi kontrahentami.

Strona wietnamska jest także zainteresowana oferowanym przez Polskę uzbrojeniem i urządzeniami nowej generacji oraz wycofywanym sprzętem radzieckim i poradzieckim, jak również możliwościami jego modernizacji w Polsce. Zarówno podczas spotkań z premierem, jak i prezydentem Wietnamu, szef polskiego rządu rozmawiał o intensyfikacji współpracy z Wietnamem w dziedzinie dostaw sprzętu obronnego. W październiku 2003 roku został podpisany pierwszy kontrakt na dostawę do Wietnamu 2 samolotów M28 Bryza, produkcji PZL Mielec, w grudniu 2004 roku samoloty zostały odebrane przez stronę wietnamską. Rząd polski zaproponował także nawiązanie współpracy szkoleniowej między Siłami Zbrojnymi Polski i Wietnamu.

Rozmawiając o kwestiach dotyczących współpracy międzynarodowej, szef rządu RP zaznaczył, że Polska popiera starania Wietnamu o uzyskanie członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Społeczność wietnamska w Polsce była tematem często pojawiającym się w rozmowach polskiego premiera z władzami Wietnamu. - Jest to naturalny łącznik między naszymi krajami, w tym coraz bardziej, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą. Niektóre z ponad 200 firm w Polsce zaczynają zajmować się eksportem polskich towarów do Wietnamu.

Z najwyższymi władzami wietnamskimi polski premier rozmawiał również o kontynuacji dwustronnej współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury oraz roli wietnamskich absolwentów polskich uczelni wyższych w promowaniu stosunków dwustronnych. Szef rządu RP zapowiedział, iż gotowość przyjmowania corocznie na polskich uczelniach wyższych do 10 wietnamskich studentów na dotychczasowych zasadach zostanie podtrzymana. W roku akademickim 2003/2004 kształciło się w Polsce 270 obywateli Wietnamu. Premier M Belka dodał, że współpraca w zakresie edukacji powinna być oparta w większym niż dotychczas stopniu na bezpośrednich kontaktach zainteresowanych szkół wyższych. Próby takiej współpracy zostały podjęte przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet HUFLIT w Ho Chi Minh oraz warszawską Akademię Sztuk Pięknych i Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Ho Chi Minh. Ważnym element polskiej obecności w Wietnamie jest polska kultura. Nie ma podobnego miejsca w Azji Południowo-Wschodniej, w którym obecność polskiej literatury byłaby tak widoczna. Wyrażono również zainteresowanie powrotem polskiej produkcji filmowej na ekrany wietnamskich kin, a także kontynuowaniem współpracy w zakresie konserwacji zabytków.

Kwestie współpracy w dziedzinie nauki i techniki były przedmiotem obrad II Sesji Polsko-Wietnamskiej Komisji ds. Współpracy Naukowo-Technicznej w maju 2004 r. w Warszawie. I Sesja odbyła się w Hanoi w 2001 r. Protokół z Sesji wskazał nowe dziedziny współpracy, m.in.: informatyzację, komunikację oraz geofizykę, a także wyznaczył cztery nowe, wspólne projekty badawcze. Polski premier wyraził nadzieję na szybką realizację postanowień Protokołu. Dodał również, iż polski rząd szczególną uwagę zwraca na kontynuację współpracy naukowej w takich obszarach, jak: budownictwo okrętowe oraz medycyna.

Jutro, ostatniego dnia wizyty, premier M Belka weźmie udział m.in. w Forum Biznesowym Polska - Wietnam i spotka się z absolwentami polskich uczelni.

Podsumowanie styczniowej wizyty premiera RP w Azji

Dobiega końca oficjalna wizyta premiera Marka Belki w krajach Azji Wschodniej. Jak zaznaczył szef polskiego rządu - Polska pojawia się z powrotem z nową ofertą eksportową na rynkach azjatyckich.

W Japonii polska delegacja wraz z przedstawicielami środowisk biznesowych zabiegała o rozszerzenie inwestycji korporacji japońskich w Polsce. Jednocześnie kontynuowany jest polityczny dialog strategiczny.

Singapur to kraj, w którym wiedza o polskiej gospodarce i polskich możliwościach jest niewielka, ale szybko rośnie - powiedział szef polskiego rządu - czego wyrazem jest wzrost inwestycji singapurskich w Polsce. W pierwszej kolejności chodzi tu o inwestycje portfelowe - nasze obligacje Skarbu Państwa.

Wietnam - kraj na niższym poziomie rozwoju, jednocześnie rozwijający się bardzo szybko. - Chcemy potroić nasz eksport w ciągu kilku najbliższych lat, korzystając zarówno z tego, że w Wietnamie następuje burzliwa industrializacja, istnieje tradycja stosunków gospodarczych z Polską, istnieje lobby osób, które kończyły studia w Polsce i w sposób naturalny zwracają się do naszych firm i do nas w takich sytuacjach. Wreszcie widzimy zainteresowanie polskich przedsiębiorców prywatnych próbujących otworzyć w Wietnamie nowe rynki - podsumował premier M. Belka.

W Hanoi szef polskiego rządu wziął dziś udział w Forum Biznesowym Polska - Wietnam skupiającym przedstawicieli polskich i wietnamskich kręgów biznesu.

W ostatnim czasie rząd polski sformułował - po raz pierwszy w historii naszego kraju - strategię działania wobec krajów pozaeuropejskich. Przez ostatnie 15 lat skoncentrowaliśmy się właściwie niemal wyłącznie na naszych działaniach proeuropejskich, nasza polityka była niemalże europocentryczna - powiedział premier RP, dodając - To normalne, zrozumiałe, ale też - szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - przyszedł czas na szersze spojrzenie i nadanie polskiej polityce zagranicznej, w tym polskiej polityce gospodarczej szerszego wymiaru.

Charakteryzując polską gospodarkę szef rządu RP powiedział, że stała się już ona na tyle dojrzała, nasze przedsiębiorstwa stały się już na tyle silne, aby rozwijać stosunki gospodarcze, wymianę międzynarodową, inwestycje z całym światem. - Wietnam jest jednym z tych nielicznych krajów, które w naszej strategii określamy jako priorytetowe. Nawet na tle dynamicznie rozwijającego się regionu, jakim jest Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia Wietnam stanowi przykład gospodarki bardzo szybko rozwijającej się, bardzo szybko doganiającej, zmniejszającej dystans do najlepiej rozwiniętych krajów regionu - podkreślił premier M. Belka.

Towarzyszący prezesowi Rady Ministrów RP przedstawiciele środowiska biznesowego, reprezentujący m.in. przemysł stoczniowy, wydobywczy, obronny, chemiczny odbyli dziś kolejne tury rozmów ze swoimi wietnamskimi partnerami prowadzące do umów i zawiązania konkretnych form współpracy.

Kolejne przyczyny priorytetowego traktowania Wietnamu w polskiej polityce gospodarczej, które wymienił szef rządu RP to: wieloletnie tradycje współpracy, oraz kilkutysięczna grupa absolwentów polskich uczelni. - Ta grupa stanowi nasze naturalne lobby gospodarcze - podkreślił polski premier.

Nowym elementem jest pojawienie się w Polsce licznej, kilkudziesięciotysięcznej społeczności wietnamskiej - ludzi ciężko pracujących, szanowanych, którzy mogą stanowić dodatkowy, naturalny łącznik między naszymi krajami i tak się już zresztą dzieje - dodał prezes Rady Ministrów.

Współpraca między gospodarkami polską i wietnamską koncentrowała się tradycyjnie w przemyśle stoczniowym, wydobywczym, ciężkim. - Dzisiaj to się w sposób naturalny zmienia, ale oczywiście to, co dobrego w tych tradycyjnych obszarach współpracy chcemy podtrzymywać. Gotowi jesteśmy także wspomagać tę wymianę, nasz eksport za pomocą kredytów eksportowych, ale widzimy możliwości rozwoju polskiego eksportu w różnych innych dziedzinach - podkreślił szef rządu RP.

Polska jest znaczącym rynkiem zbytu dla produktów wietnamskich. W roku 2003 wzajemne obroty handlowe wyniosły 178 mln USD. - Myślę, że powinniśmy postawić sobie cel, aby w bardzo szybkim tempie, ten oficjalny, statystycznie odnotowywany poziom obrotów podwoić, a poziom polskiego eksportu ma szansę zostać szybko potrojony - powiedział premier M. Belka.

Prezes Rady Ministrów RP przypomniał także, iż Polska wspiera aspiracje i potrzeby Wietnamu na forum międzynarodowym - w Unii Europejskiej, która to Unia jest największym dawcą pomocy rozwojowej dla Wietnamu, w Światowej Organizacji Handlu, gdzie wspieramy starania Wietnamu o przyjęcie, i co więcej - chcemy, aby nie czekając na ostateczne załatwienie sprawy wdrożyć rozwiązania uzgodnione natychmiast, w ramach tzw. early harvest.

Stosunki między obu krajami, to nie tylko stosunki gospodarcze, ale także bardzo intensywna sieć stosunków międzyludzkich, w tym kulturalnych, edukacyjnych. - To do rządu należy wspieranie takich kontaktów - dodał premier RP, zachęcając obie strony do zacieśniania współpracy między instytucjami edukacyjnym, naukowymi i kulturalnymi.

Dziś także szef polskiego rządu złożył wieńce pod Pomnikiem Bohaterów Narodowych i Męczenników oraz pod Mauzoleum Prezydenta Ho Chi Minha. Prezes Rady Ministrów RP złożył też krótką wizytę w Świątyni Literatury będącej wielowiekowym zabytkiem kultury i edukacji.

Wieczorem premier M. Belka spotkał się z blisko 300-osobową grupą wietnamskich absolwentów polskich uczelni, wśród których byli m.in. przedstawiciele przemysłu stoczniowego i górnictwa. Szef polskiego rządu mówił o roli, jaką odgrywa to środowisko w promowaniu polsko-wietnamskich stosunków gospodarczych. Potwierdziły to liczne kontakty zawiązane między polskojęzycznymi przedstawicielami gospodarki wietnamskiej i polskimi biznesmenami towarzyszącymi premierowi RP.KPRM

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas