Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki
« Lista targów
« Unia Europejska
« Afryka
« Ameryka Pn
« Ameryka Pd
« Australia
« Azja
« Europa

  Rynki zagraniczne.  

Powrót

: Unia Europejska03-10-29
     Eulex - baza danych o aktach prawnych Unii Europejskiej

Spis Treści
Wstęp
Zasady korzystania z systemu
Zapis aktu prawnego
Zewnętrzne źródła informacji

Wstęp

Wyszukiwarka unijnych aktów prawnych
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
Baza UKIE
http://www1.ukie.gov.pl/dtc.nsf

Przedmiotem niniejszej tekstu jest prezentacja systemu informatycznego Baza danych o aktach prawnych Unii Europejskiej, dostępnego w Internecie pod adresem eulex.mg.gov.pl.
System informatyczny Eulex został opracowany przez Centrum Informacji Społeczno - Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Rodan System, na zlecenie i pod nadzorem merytorycznym Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, przy udziale konsultacyjnym specjalistów z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Dane w zakresie jak wyżej udostępniane wszystkim zainteresowanym użytkownikom w trybie on-line za pośrednictwem Internetu i w trybie off-line w formie kopii systemu (baza danych i oprogramowanie) na CD.
Ponieważ publikacja w trybie on-line zapewnia najpełniejszy, najbardziej aktualny i najbardziej wszechstronny dostęp do zasobów informacyjnych tego systemu, dlatego też dalszy opis będzie się koncentrował na prezentacji głównie tej właśnie opcji.
Przedmiotem rejestracji w systemie eulex są 2 podstawowe rodzaje aktów prawnych, a mianowicie:

 1. Dyrektywy (z ang. Laws) wyróżnione w systemie literą L oraz
 2. Rozporządzenia (z ang. Regulations) wyróżnione w systemie literą R.

Każdy akt prawny opisany jest w systemie w jednolitej formie tzw. fiszki aktu prawnego.


Zasady korzystania z systemu

Możliwości wyszukiwania aktów prawnych.

Użytkownikowi systemu eulex zapewnia się kilka dróg dotarcia do poszukiwanej informacji. Biorąc pod uwagę, że głównym adresatem systemu jest przedsiębiorca, zakłada się, że będzie on poszukiwał informacji wg tematu i rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Stąd też bierze się tak szeroka gama kryteriów wyszukiwania, wg których będzie można określić i wyselekcjonować z bazy niewielki zestaw aktów prawnych dotyczących danego tematu. Występuje również możliwość wyboru pojedynczego aktu prawnego po podaniu prawidłowego Nr Celex danego aktu.

Przewiduje się 4 kryteria (opcje) wyszukiwania dokumentów w bazie:

 1. wg unijnej klasyfikacji aktów prawnych;
 2. wg słów kluczowych;
  • własnych
  • UE
  • RAP (Rejestr Aktów Prawnych)
  • PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
   W sumie słowa kluczowe własne, słowa kluczowe UE, klasyfikacja PKD i systematyka RAP stanowią jednorodny zbiór słownictwa prawno-tematycznego, który w systemie eulex został wykorzystany jako baza słownikowa do budowy tezaurusa słów kluczowych i służy do wielokryterialnego wyszukiwania aktów prawnych z bazy danych wg zadanego kryterium słów kluczowych
 3. wg fragmentu tekstu:
  Użytkownik może podać jako kryterium wyszukiwania aktów prawnych w bazie dowolny fragment tekstu, który wg niego powinien wystąpić w streszczeniu. Na przykład nazwa "roboty" lub fraza "innowac*" lub fraza "postęp techn*", podajemy jeśli chcemy wyszukać akty prawne zawierające w tekście streszczenia co najmniej jedno słowo "roboty", lub wskazany fragment słowa "innowacje czy innowacyjność" lub następujący po sobie ciąg w postaci słowa "postęp i fragmentu słowa techniczny". System dopuszcza pytanie o fragmenty słów, biorąc pod uwagę fakt, że w tekście mogą wystąpić różne konteksty słów zawierających ten sam rdzeń słowa.
 4. wg Nr Celex:
  Użytkownik może wybrać z bazy pojedynczy dokument o zadanym, 10 - znakowym Nr Celex.

Zasady wyszukiwania według klasyfikacji aktów prawnych obowiązującej w UE

Wybranie z górnego paska menu odnośnika 'Wyszukiwanie według klasyfikacji UE' pozwala na przeglądanie hierarchicznej klasyfikacji UE. Z lewej strony ekranu ukaże się najwyższy poziom klasyfikacji UE wraz z liczbą aktów prawnych należących do każdego elementu tej klasyfikacji. Kliknięcie w pozycję klasyfikacji powoduje rozwinięcie jej na podpozycje. Jeżeli dana pozycja posiada przypisane akty prawne, po kliknięciu na odnośnik 'Akty prawne' znajdujący się pod nazwą pozycji, w oknie po prawej stronie ekranu pojawi się lista zawierająca te akty. Dla każdego dokumentu pokazany jest jego numer Celex oraz skrót tytułu. Kliknięcie na Nr Celex pozwala obejrzeć szczegółowe informacje o akcie prawnym UE. Dokumenty na liście wyświetlane są w grupach po 20 sztuk. W przypadku, gdy w grupie występuje więcej niż 20 na dole ekranu ukażą się odnośniki zawierające Nr Celex aktów prawnych będących pierwszymi na liście każdej dwudziestki. Przejście do kolejnych grup następuje po wybraniu jednego z odnośników na dole ekranu.

Zasady wyszukiwania według słów kluczowych

Po kliknięciu na górnym pasku menu na opcje 'Wyszukiwanie według słów kluczowych' wyświetlany jest ekran, który umożliwia wyszukiwanie aktów prawnych wg słów kluczowych własnych systemu eulex, wg słów kluczowych pobranych z systemu Celex Unii Europejskiej, wg słów kluczowych pochodzących z systematyki RAP, wg słów kluczowych pochodzących z PKD, a także według roku publikacji.
Słowa kluczowe mogą zostać wpisane do okienka definicji zapytania ręcznie lub wybrane ze słownika, dostępnego po kliknięciu na odnośnik 'Słownik'.
Dostępne jest także wyszukiwanie zaawansowane, które pozwala na dokładniejsze określenie kryteriów, w tym wybór jednego z ww. słowników.
Znalezione akty prawne zostaną wyświetlone w postaci listy zawierającej numery Celex oraz skróty, w analogiczny sposób jak podczas wyszukiwania według klasyfikacji UE. Aby obejrzeć szczegółowe informacje o akcie prawnym, należy kliknąć w jego Nr Celex.


Zapis aktu prawnego

Każdy akt prawny opisany jest w bazie danych eulex za pomocą standardowego zestawu informacji takich jak:

Numer Celex - identyfikator (numer) aktu prawnego w systemie informatycznym UE pn. Celex, w którym publikowane są unijne akty prawne; Nr Celex ma budowę 4-członową o następującej strukturze:

 1. człon - zawsze cyfra 3, co w systematyce dokumentów Celex oznacza, że dany dokument jest przepisem prawa wtórnego (secondary legislation);
 2. człon - 4 cyfrowy nr roku publikacji aktu prawnego w UE;
 3. człon - rodzaj aktu prawnego, L - dyrektywa, R - rozporządzenie;
 4. człon - 4 cyfrowy nr kolejny aktu prawnego w ramach roku publikacji.

Data obowiązywania - data, do której dany akt prawny obowiązuje, lub zapis "bezterminowo" (tzn. obowiązuje bezterminowo).

Tytuł po polsku - nazwa aktu prawnego w języku polskim.

Tytuł oryginalny - nazwa aktu prawnego w języku angielskim.

Miejsce opublikowania - oznaczenie i miejsce publikacji aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE.

Klasyfikacja UE - z ang. Directory of Community Legislation in Force, wykorzystana jest w systemie eulex dla potrzeb systematyzacji, wyszukiwania i prezentacji przepisów prawa unijnego. Posiada czteropoziomową, quazi-hierarchiczną strukturę. Nie jest w pełni hierarchiczną, ponieważ dokumenty nie są podpięte tylko do 4-tego, najniższego poziomu, ale także można je znaleźć w 2-gim i 3-cim poziomie. W celu wykorzystania jej w bazie eulex przetłumaczono ją z języka angielskiego na język polski. Za zastosowaniem tej klasyfikacji do funkcji wyszukiwania w bazie danych przemawia to, że wszystkie dokumenty prawne UE są do niej jednoznacznie przyporządkowane w anglojęzycznych bazach Celex i Eur-lex.

Klasyfikacja RAP - słownik ten został opracowany w bibliotece Sejmu w latach 80-tych przez środowisko legislatorów. Stanowi hierarchicznie i alfabetycznie usystematyzowany wykaz tematyczny dziedzin i tematów regulacji prawnych. Aktualnie nie występuje samodzielnie jako klasyfikacja aktów prawnych, lecz jest wykorzystana w informatycznym systemie informacji prawnej Sejmu jako "hasło" opisujące tematykę aktów prawnych. Występuje tam alfabetycznie usystematyzowany wykaz słownictwa, które można wykorzystać do opisu/przeszukiwania aktów prawnych w bazie systemu eulex.

Klasyfikacja PKD - klasyfikacja aktów prawnych UE wg rodzajów działalności określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), której te regulacje dotyczą, opracowanej i wdrożonej przez GUS na podstawie Europejskiej (Unijnej) Klasyfikacji Działalności w 1992r. Słowa kluczowe Unii Europejskiej - pobierane z bazy Celex i tłumaczone na język polski. Stanowią one podobnie jak słowa kluczowe własne podstawę wyszukiwania konkretnych unijnych aktów prawnych.

Słowa kluczowe własne - określane przez prawnicze biuro tłumaczeń na bazie tytułów, streszczeń i pełnych tekstów aktów prawnych.

Akty prawne wnoszące zmiany - wyszczególnienie aktów prawnych wnoszących zmiany.

Streszczenie dokumentu - streszczenie treści aktu prawnego.

Tekst oryginalny - pełna treść w języku angielskim.

Tekst polski - zweryfikowane tłumaczenie pełnego tekstu angielskiego.

Załączniki - informacja, czy dany akt prawny posiada załączniki, czy nie.


Zewnętrzne źródła informacji

 1. Baza danych Celex zawiera około 220.000 pełnych tekstów aktów unijnych, z uwzględnieniem faktu, że są one publikowane w 11 językach państw członkowskich Unii Europejskiej.
  Jest to baza płatna, dostępna w wersji internetowej tylko dla zarejestrowanych użytkowników - jest aktualizowana co tydzień. Celex jest dystrybuowany również w wersji CD-ROM - aktualizowanej raz na kwartał.

 2. EUR-LEX - system zawiera kompletne Dzienniki Urzędowe w 11 językach państw członkowskich UE tak jak zostały opublikowane w wersji papierowej. Zawiera również odnośniki do innych systemów gdzie są publikowane teksty prawa unijnego. Każdy nowo opublikowany Dziennik Urzędowy jest dostępny bezpłatnie przez 45 dni, a potem jest dostępny odpłatnie w systemie Celex lub na CD-ROM.

Zgodnie z systemem prawnym obowiązującym na obszarze UE regulacje prawne wydane w formie rozporządzenia mają moc obowiązującą wszystkie państwa członkowskie i muszą być stosowane bezpośrednio. Zasadą także jest to, iż muszą być one opublikowane w unijnym Dzienniku Urzędowym KE czyli w „Official Journalw języku obowiązującym w danym państwie. Oznacza to, iż unijne przepisy celne wydane w randze rozporządzenia będą opublikowane w wyżej wymienionym dzienniku w języku polskim. Niestety nie będą to teksty ujednolicone, a jedynie tłumaczenia tekstu podstawowego i przyjętych w terminie późniejszym przez UE zmian do tych przepisów.Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas