Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Holandia

  Handel Polski z Holandią do 2001 roku.  

Wymiana handlowa między Polską a Niderlandami w latach 1995 - 2001 (mln USD):

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Eksport RP 1.288 1.169 1.203 1.353 1.445 1.598 1.706,5
Import RP 1,317 1.413 1.531 1.790 1.720 1.739 1.785,6
Obroty 2.606 2.582 2.734 3.143 3.166 3.337 3.492,1
Saldo dla Polski -29 -243 -328 -437 -274 -140 -79,1

Niderlandy z udziałem 6,8% w eksporcie i 5,8% w imporcie zajmują 5 miejsce w obrotach Polski z krajami UE. Dzięki systematycznemu wzrostowi eksportu zmniejsza się ujemne saldo obrotów handlowych z tym rynkiem. W bilateralnej stosunkach handlowych nie występują szczególne ograniczenia czy bariery hamujące rozwój wymiany.

W strukturze polskiego eksportu do Niderlandów w 2001r. dominowały takie grupy towarowe jak: maszyny i urządzenia /25%/, następnie wyroby p. motoryzaacyjnego, materiały i wyroby włókiennicze /odzież/, metale nieszlachetne i wyroby z tych metali, wyroby różne /meble/, wyroby p.chemicznego. W imporcie z Niderlandów dominowały: wyroby p.chemicznego /głównie leki/, maszyny i urządzenia, gotowe art. spożywcze /pasze/, materiały i wyroby włókiennicze /tkaniny do przerobu w Polsce.

Niderlandy plasują się na 4 miejscu wśród państw - inwestorów zagranicznych w Polsce. Firmy holenderskie zainwestowały w Polsce do końca grudnia 2001 r. 4.584,6 mln USD, a zobowiązania inwestycyjne wynoszą 518,3 mln USD. Wyżej podana wartość inwestycji zrealizowana została przez 74 firmy (inwestycje powyżej 1 mln USD). Do największych niderlandzkich inwestorów należą takie firmy jak; United Pan-Europe Communications, ING Group NV, CBR Baltic BV, Philips.

Zaangażowanie kapitałowe 4 firm polskich działających na rynku holenderskim na koniec 2001 roku wynosiło 480 tys. NLG i w stosunku do roku 2000 zmniejszyło się o 600 tys. NLG (firma Hollimpex International zakończyła swą działalność w 2001r.).

Rząd holenderski jest sponsorem kilku programów pomocowych finansowanych z budżetu państwa jak np. PSO, MATRA czy innych programów o charakterze przedakcesyjnym, takich jak ADEPT, IMPACT, PUA, GST. W ramach programów finansowane są projekty związane z akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej.

Źródło: dane Ministerstwa Gospodarki, CIHZ.


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas