Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


Ukraina

  Obwód Dniepropietrowski - 2005.  

Potentat nad Dnieprem

Wśród 24 regionów (obwodów) Ukrainy - ważne miejsce w polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej zajmuje obwód dniepropietrowski, jeden z najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów tego kraju (obok Doniecka czy Charkowa). Warto więc na użytek zainteresowanych współpracą z Ukrainą, przybliżyć jego aktualny stan rozwoju oraz zakres współpracy z zagranicą.

Obwód dniepropietrowski jest położony w południowo - wschodniej i częściowo środkowej części Ukrainy, zajmując powierzchnię 31,9 tys. km2 (5,3% obszaru kraju). Liczy według stanu na 1 stycznia 2005 r. - 3476,2 tys. mieszkańców (7,4% ludności kraju). Stolica obwodu liczy ponad 1 mln mieszkańców i położona jest nad główną arterią wodną kraju - nad Dnieprem, co ma istotne znaczenie w transporcie surowców i innych towarów.

Zasoby bogactw naturalnych

Głównym bogactwem regionu są pokłady rud żelaza (66% globalnych zasobów Ukrainy), a pod względem ich wydobycia region zajmuje pierwsze miejsce w kraju (80% globalnego wydobycia). Decyduje o tym rejon Krzywego Rogu, skąd pochodzi ruda żelaza i koncentraty, importowane przez Polskę od lat.

Innym ważnym surowcem są złoża rud manganu, eksploatowane i przetwarzane w rejonie Nikopola przez dwa kombinaty górniczo-wzbogacające, a których działalność prowadzona będzie (prognoza) do roku 2026. Aktualnie wydobywa się w rejonie 39 rodzajów surowców. W perspektywie zamierza wydobywać się złoto (największe złoża na Ukrainie).

Potencjał przemysłowy

Udział obwodu dniepropietrowskiego w globalnej produkcji przemysłowej Ukrainy wynosi 15,7%, co daje mu 2 miejsce wśród obwodów Ukrainy (po obwodzie donieckim). Na terenie obwodu funkcjonuje ponad 700 dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Sytuację w poszczególnych gałęziach przemysłu charakteryzują następujące dane:

Transport i łączność

W Dniepropietrowsku są trzy lotniska, w tym 2 międzynarodowe. Obwód ma dobrze rozwiniętą sieć dróg lądowych (9,2 tys. km dróg o twardej nawierzchni) i kolejowych (magistrale łączące z zagłębiem węglowym Donbasu, z Krzywym Rogiem - zagłębiem wydobycia rudy żelaznej) i Nikopolem (centrum wydobycia rud magnezytowych). Przez 2 porty na Dnieprze - w Dniepropietrowsku i Dnieprodzierżyńsku - ma połączenia wodne z Morzem Czarnym, przyjmując statki morskie.

Infrastruktura finansowo-bankowa

Na terenie obwodu działa 12 banków, w tym ma tu główną siedzibę największy bank komercyjny Privatbank, 100 filii banków i 815 oddziałów. Są aktywne w dziedzinie udzielania kredytów średnio i długoterminowych.

Rolnictwo

Obok przemysłu - rolnictwo jest drugim znaczącym sektorem gospodarki obwodu dniepropietrowskiego, którego udział w globalnej produkcji rolnej Ukrainy w 2004 roku wynosił 6%. Region specjalizuje się w produkcji zbóż, upraw roślin technicznych i warzyw, w produkcji mleka, mięsa i drobiu. Ogólny obszar gruntów rolniczych wynosi 2 258,9 tys. hektarów (0,8% terytorium obwodu).

Współpraca gospodarcza z zagranicą

Obwód dniepropietrowski zajmuje drugie miejsce wśród regionów Ukrainy w obrotach handlowych z zagranicą - w roku 2004 osiągnęły one poziom 7,9 mld USD, w tym eksport - 5,5 mld USD, a import - 2,4 mld USD, a więc dodatnie saldo tych obrotów wynosiło 3,1 mld USD. Dominują oczywiście obroty towarowe, których udział w globalnych obrotach towarowych Ukrainy z zagranicą wynosi 12,8%, w tym w globalnym eksporcie - 16,7% (ustępuje tylko obwodowi donieckiemu), a w imporcie - 8,3% (wyższy udział ma Kijów i obwód kijowski). Eksportem zajmuje się 1165 przedsiębiorstw i osób fizycznych, a importem - 1791.

Wartość inwestycji zagranicznych w regionie (stan na 1 stycznia 2005 r.) osiągnęła poziom 788,7 mln USD. To poziom niewielki w stosunku do potrzeb, ale w stosunku do stycznia 2003 r. inwestycje wzrosły odpowiednio o ponad 25%, przy czym są to inwestycje drobne, pochodzące z 61 krajów, a ulokowane w 548 przedsiębiorstwach i organizacjach regionu.

Inwestycje zagraniczne lokowane są głównie w sferze handlu (44,3%), sieci obrotu nieruchomościami (15,2%), produkcji wyrobów chemicznych i petrochemicznych (5,8%), w sferze hutnictwa i obróbki metali (7,3%), przemysłu wydobywczego (6,6%), budownictwa (4,2%) i przemysłu spożywczego (3,1%).

Źródło: WEH - Kijów


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas