Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Rynki


Powrót


 

  Ukraina - prawo.  
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie Materiały otrzymaliśmy od: Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie Ukraina

O niektórych aspektach ustawodawczych prowadzenia na Ukrainie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne


SPIS TTREŚCI

  Powrót - Ukraina
---------------------------------------------------------------------------------------
  Status prawny obywateli zagranicznych
  Ogólna charakterystyka prawnej działalności gospodarczej
  Charakterystyka prawna zasad inwestycji zagranicznych
  Rodzaje przedsiębiorstw na Ukrainie
  Tryb rejestracji państwowej osób prawnych
  Tryb rejestracji państwowej przedstawicielstw zagranicznych


Status prawny obywateli zagranicznych

l. Status prawny obywateli zagranicznych na Ukrainie. Tryb załatwiania przez obywateli zagranicznych zezwoleń na pracę na Ukrainie.

Baza normatywna:

 1. Ustawa Ukrainy Nr 3929-XII z 04.02.94 r. "O statusie prawnym cudzoziemców";
 2. Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy z 29.12.95 r. Nr 1074 "O zasadach wjazdu cudzoziemców na Ukrainę, ich wyjazdu z Ukrainy i przejazdu tranzytowego przez jej terytorium";
 3. Przepisy tymczasowe o warunkach i trybie załatwiania przez obywateli zagranicznych zezwoleń na pracę na Ukrainie zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Pracy Ukrainy z 05.05.93 r. Nr 27 i 'zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy 09.07.93 r. pod Nr 85 ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi przez rozporządzenia Ministerstwa Pracy Ukrainy z 24.03.95 r. Nr 14, z 09.09.96 r. Nr 73, z 22.05.97 r. Nr 42.

Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy za cudzoziemców uważa się osoby fizyczne, które posiadają obywatelstwo innych krajów i nie są obywatelami Ukrainy oraz osoby fizyczne bez obywatelstwa - osoby, które nie posiadają obywatelstwa żadnego kraju.

Na Ukrainie cudzoziemcy mają takie same prawa i swobody oraz wykonują takie same obowiązki jak obywatele Ukrainy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem Ukrainy (realizacja prawa wyborczego jak też obowiązku wojskowego) oraz zawartymi przez Ukrainę umowami międzynarodowymi.

Cudzoziemcy są równi wobec prawa ukraińskiego niezależnie od pochodzenia, sytuacji społecznej i majątkowej, przynależności rasowej i narodowej, stanu, języka, stosunku do religii, rodzaju i charakteru zajęć, innych okoliczności.

W obowiązującym trybie obywatele zagraniczni mają na Ukrainie prawo do prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej, prawo do pracy, wypoczynku, ochrony zdrowia, ubezpieczenia społecznego, prawo do mieszkania, nauki, korzystania z osiągnięć kultury, prawo przynależności do organizacji społecznych, prawo do wolności sumienia i inne prawa przewidziane przez ustawodawstwo Ukrainy.

Cudzoziemcy mogą przybywać na Ukrainę na podstawie aktualnych paszportów swoich krajów lub zastępujących je dokumentów. Cudzoziemcy powinni przy tym uzyskać w obowiązującym trybie wizę wjazdową. Obywatele państw, z którymi Ukraina zawarła umowy międzynarodowe o wzajemnym ruchu bezwizowym, wjeżdżają na Ukrainę na podstawie aktualnego paszportu swojego kraju, jeżeli w posiadają sporządzone w należyty sposób zaproszenie od osób prawnych lub fizycznych z Ukrainy. Należy stwierdzić, że między Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską została podpisana umowa o bezwizowym przekraczaniu granicy.

Przybywający na Ukrainę cudzoziemcy mogą mieszkać w hotelach lub mieszkaniach, jak również w budynkach prywatnych. W ciągu trzech dni roboczych od chwili przybycia na Ukrainę cudzoziemcy powinni zarejestrować swoje paszporty. Rejestracja polega między innymi na dokonaniu odpowiedniego wpisu w paszporcie. Wpis o zarejestrowaniu na Ukrainie paszportów cudzoziemców dokonywany jest w miejscu ich przybycia do pierwszego punktu przeznaczenia na cały okres pobytu na Ukrainie.

Paszporty wszystkich cudzoziemców zamieszkałych w hotelach rejestrowane są w tych hotelach niezależnie od celu podróży i okresu pobytu na Ukrainie. Rejestracji dokonuje się po przybyciu do hotelu na podstawie osobistych oświadczeń tych cudzoziemców lub pisemnego wniosku przedsiębiorstw i organizacji, które ich przyjmują, albo stałych przedstawicielstw zagranicznych na Ukrainie, na okres podany we wniosku, wouczerze, oświadczeniu, a osób, które przybyły na podstawie wizy - na czas jej ważności.

Paszporty cudzoziemców, którzy nie mieszkają w hotelach, rejestruje się w organach spraw wewnętrznych właściwych dla miejsca pobytu cudzoziemców. Rejestracji dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorstw i organizacji, które przyjmują cudzoziemców, stałych przedstawicielstw zagranicznych na Ukrainie. Oświadczenia powinny być składane w organach spraw wewnętrznych nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od chwili przekazania przez cudzoziemców ich paszportów tej organizacji (przedsiębiorstwu) do zarejestrowania.

Z obowiązku rejestracji paszportów zwalnia się cudzoziemców, którzy nie ukończyli 18 lat, cudzoziemców, którzy przybyli na Ukrainę na okres do trzech dni i wyjeżdżają z Ukrainy w tym czasie, turystów zagranicznych uczestniczący w wycieczkach oraz inne osoby, których wykaz ustala ustawodawstwo ukraińskie.

Warunki i tryb załatwiania przez obywateli zagranicznych zezwoleń na prace na Ukrainie

Zgodnie z wymogami ustawodawstwa ukraińskiego przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, niezależnie od form własności i działalności gospodarczej, oraz zagraniczne podmioty działalności gospodarczej, które działają na terytorium Ukrainy, mogą korzystać z pracy obywateli zagranicznych wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nich zezwoleń na pracę, jeżeli inaczej nie stanowią podpisane przez Ukrainę umowy międzynarodowe.

Zezwolenie na pracę załatwia i wydaje Państwowy Ośrodek Zatrudnienia Ministerstwa Pracy Ukrainy lub, za jego zgodą, ośrodki zatrudnienia Republiki Krym, obwodów, miast Kijowa i Sewastopola i dotyczy ono pracy w określonym przedsiębiorstwie, instytucji, organizacji na konkretnym stanowisku (w zawodzie). Zezwolenie na pracę (wzór w załączeniu) wydaje się obywatelowi zagranicznemu lub osobie bez obywatelstwa (dalej - obywatel zagraniczny), który zamierza podjąć na Ukrainie pracę, pod warunkiem, że w kraju (regionie) nie ma pracowników, którzy mogliby wykonywać ten rodzaj pracy, albo istnieje wystarczająco uzasadniona celowość zatrudnienia zagranicznych specjalistów, jeżeli inaczej nie stanowią zawarte przez Ukrainę umowy międzynarodowe. Zezwolenia na pracę muszą ponadto uzyskać obywatele zagraniczni, którzy:

Zezwolenie na pracę stanowi podstawę wydania obywatelowi zagranicznemu wizy wjazdowej na Ukrainę.

Osoby, które przybyły na Ukrainę w sprawach prywatnych na pobyt tymczasowy nie mają prawa podejmować pracy na Ukrainie i zezwolenia na pracę nie są im wydawane.

Decyzja o wydaniu zezwolenia podejmowana jest na podstawie wniosku pracodawcy (w dowolnej formie) z uzasadnieniem konieczności zatrudnienia obywateli zagranicznych i możliwości zapewnienia im niezbędnych warunków pobytu i działalności. Wniosek należy uzgodnić z ośrodkiem zatrudnienia odpowiednio Republiki Krym, obwodów, miast Kijowa i Sewastopola. Do wniosku załącza się: kopię kontraktu zawartego między zagranicznymi i ukraińskimi podmiotami działalności gospodarczej na wykonanie konkretnego zakresu prac lub usług, kopię statutu i kopię zaświadczenia o rejestracji państwowej podmiotu działalności gospodarczej (poświadczone w należyty sposób), wykaz obywateli zagranicznych zawierający pełne imię i nazwisko, rok urodzenia, numer paszportu, specjalność (zawód), stan oraz pokwitowanie dokonania opłaty za rozpatrzenie wniosku. W praktyce wykaz wyżej wymienionych dokumentów jest znacznie szerszy. Ośrodek zatrudnienia może zażądać dodatkowo przedstawienia kopii umowy założycielskiej podmiotu działalności gospodarczej, kopii decyzji o powołaniu obywatela zagranicznego na stanowisko dyrektora podmiotu działalności gospodarczej, jeżeli uzyska on zezwolenie na pracę, kopii licencji podmiotu działalności gospodarczej na prowadzenie pewnych rodzajów działalności, kopii informacji o dokonaniu inwestycji zagranicznej w przypadku jej realizacji, kopii umowy najmu pomieszczeń biurowych przez podmiot działalności gospodarczej oraz kopii umowy najmu pomieszczeń mieszkalnych dla obywatela zagranicznego, zaświadczeń z rejonowego ośrodka zatrudnienia w określonej formie. Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o uzyskanie zezwolenia należy uzgodnić z ośrodkiem zatrudnienia przed złożeniem wniosku do rozpatrzenia.

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na pracę podejmuje się w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionych dokumentów. Decyzja o wydaniu zezwolenia na pracę podlega zaskarżeniu do Ministerstwa Pracy Ukrainy w terminie miesięcznym, a w razie niezgody z jego rozstrzygnięciem - do sądu.
Zezwolenia na pracę nie potrzebują:

Zezwolenie na pracę wydawane jest, w zasadzie, na okres jednego roku. Może ono zostać przedłużone. W tym celu pracodawca musi zwrócić się w wyżej omówionym trybie do Republikańskiego Ośrodka Zatrudnienia Ministerstwa Pracy Ukrainy na miesiąc przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na pracę.

Maksymalny okres nieprzerwanego pobytu obywatela zagranicznego na Ukrainie w celu świadczenia pracy nie może przekraczać 4 lat. Po przerwie, która nie może być krótsza niż 6 miesięcy, obywatel zagraniczny może ponownie uzyskać zezwolenie na pracę na Ukrainie w omówionym powyżej trybie.

Niezależnie od sytuacji na rynku pracy i tendencji jego rozwoju zezwolenia na pracę nie wydaje się, jeżeli:

Za wydanie każdego zezwolenia na pracę i przedłużenie terminu jego ważności pobiera się opłatę w wysokości 170 hrywen, która jest przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania tej pracy. W ciągu trzech dni roboczych od chwili rozpoczęcia pracy przez obywatela zagranicznego pracodawca zawiadamia Republikański Ośrodek Zatrudnienia Ministerstwa Pracy Ukrainy o tej dacie, a po ukończeniu - o dacie zakończenia pracy przez obywatela zagranicznego.

Obywatel zagraniczny, który przystąpił do pracy bez zezwolenia na pracę, podlega natychmiastowemu wydaleniu z kraju na koszt pracodawcy, który nielegalnie korzystał z jego pracy. Miejscowe organy państwowej służby zatrudnienia sprawdzają, czy przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje mają możliwości zapewnienia obywatelom zagranicznym niezbędnych warunków pobytu i działalności, analizują efektywność wykorzystywania ich pracy w ciągu okresu ważności zezwolenia na pracę i, w razie potrzeby, informują Republikański Ośrodek Zatrudnienia Ministerstwa Pracy Ukrainy.

Ogólna charakterystyka prawnej działalności gospodarczej

Baza normatywna:.

 1. Ustawa Ukrainy "O własności" z 07.02.91 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
 2. Ustawa Ukrainy "O przedsiębiorczości" z 07.02.91 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;

Zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim przedsiębiorczość - to samodzielna inicjatywa, systematyczna, prowadzona na własne ryzyko działalność w zakresie produkcji wyrobów, wykonywania prac, świadczenia usług i prowadzenia handlu w celu uzyskania dochodu.

Na Ukrainie podmiotami działalności gospodarczej (przedsiębiorcami) mogą być obywatele Ukrainy, innych państw dysponujący nieograniczoną przez prawo zdolnością prawną i zdolnością do podejmowania czynności prawnych oraz osoby prawne wszystkich form własności.

Na Ukrainie przedsiębiorcy mają prawo bez ograniczeń podejmować decyzje i samodzielnie prowadzić wszelką działalność, jaka nie jest sprzeczna z ustawodawstwem. Specyfikę regulowania pewnych rodzajów przedsiębiorczości określa ustawodawstwo Ukrainy.

Działalność gospodarcza prowadzona jest na Ukrainie według następujących zasad:

Na Ukrainie działalność gospodarcza prowadzona jest w dowolnej formie organizacyjnej wybranej przez przedsiębiorcę. Tryb powoływania, działania, reorganizacji i likwidacji poszczególnych form organizacyjnych działalności gospodarczej określają odpowiednie akty ustawodawcze Ukrainy.

Na Ukrainie państwo gwarantuje wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od wybranych przez nich form działalności gospodarczej, równe prawa i stwarza równe możliwości dostępu do zasobów materialno-technicznych, finansowych, informacyjnych, zasobów pracy, bogactw naturalnych i innych zasobów. Państwo gwarantuje również nietykalność majątku i zapewnia przestrzeganie prawa własności przedsiębiorcy. Nie dopuszcza się odebrania przez państwo przedsiębiorcy jego środków trwałych i obrotowych ani innego mienia, z którego korzysta, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w aktach ustawodawczych Ukrainy. Straty, jakie poniósł przedsiębiorca wskutek naruszenia przez osoby fizyczne i prawne oraz organy państwowe chronionych prawem jego praw majątkowych, są rekompensowane przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Na Ukrainie państwo gwarantuje ustawodawczo swobodę konkurencji między przedsiębiorcami, chroni konsumentów przed przejawami nieuczciwej konkurencji i monopolizmu we wszystkich sferach działalności gospodarczej.

Na Ukrainie organy państwowe kształtują swoje stosunki z przedsiębiorcami wykorzystując:

Ingerencja organów państwowych w działalność gospodarczą przedsiębiorców na Ukrainie jest niedopuszczalna, jeżeli nie dotyczy przewidzianych w ustawodawstwie Ukrainy uprawnień organów państwowych w zakresie sprawowania kontroli działalności przedsiębiorców. Ukraińskie organy państwowe i członkowie ich kierownictwa mogą udzielać przedsiębiorcom wskazówek wyłącznie w ramach swoich kompetencji określonych przez ustawodawstwo. W przypadku wydania przez państwowy lub inny organ dokumentu niezgodnego z jego kompetencjami lub wymogami ustawodawstwa, przedsiębiorca ma prawo zwrócić się do sądu powszechnego bądź arbitrażowego z wnioskiem o uznanie takiego dokumentu za nieobowiązujący.

Niedopuszczalne jest przyjmowanie przez organy państwowe dokumentów, które przyznają uprzywilejowany status podmiotom działalności gospodarczej jednej z form własności w stosunku do podmiotów działalności gospodarczej innych form własności.

Straty poniesione przez przedsiębiorcę wskutek wykonania wskazówek państwowych lub innych organów bądź ich kierownictwa, które spowodowały naruszenie praw przedsiębiorcy oraz wskutek nienależytego wykonania przez takie organy albo ich kierownictwo przewidzianych w ustawodawstwie obowiązków wobec przedsiębiorcy, podlegają wyrównaniu przez ten organ. Spory dotyczące wyrównania strat rozstrzyga sąd powszechny lub arbitrażowy.

Normy specjalnego ustawodawstwa ukraińskiego, które regulują prowadzenie na Ukrainie działalności gospodarczej stanowią, że jeżeli umowa międzynarodowa, której stroną jest Ukraina, ustala inne zasady niż przewidziane w ustawodawstwie Ukrainy o przedsiębiorczości, należy stosować zasady umowy międzynarodowej.

Charakterystyka prawna zasad inwestycji zagranicznych

Baza normatywna:

 1. Ustawa Ukrainy z 16.04.91 r. Nr 959-XII "O działalności w zakresie handlu zagranicznego" z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
 2. Ustawa Ukrainy z 10.09.91 r. Nr 1540a-XII "O ochronie inwestycji zagranicznych na Ukrainie";
 3. Ustawa Ukrainy z 19.03.96 r. Nr 93/96-WR "O zasadach inwestycji zagranicznych";
 4. Przepisy o trybie rejestracji państwowej inwestycji zagranicznych, zatwierdzone postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 07.08.96 r. Nr 928;
 5. Tryb wydawania, ewidencji i spłaty weksli wystawionych podczas wwożenia na Ukrainę mienia w charakterze wkładu zagranicznego inwestora do funduszu statutowego przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym oraz na podstawie porozumień (kontraktów) o wspólnej działalności inwestycyjnej, jak również opłaty cła przywozowego w przypadku wywłaszczenia tego mienia, zatwierdzony postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 07.08.96 r. Nr 937;
 6. Porozumienie między rządem Ukrainy i rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnym wspieraniu i ochronie inwestycji z 12.01.93 r., które weszło w życie 14.09.93 r.

Zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim inwestorami zagranicznymi są podmioty prowadzące działalność inwestycyjną na Ukrainie, mianowicie:

Według ustawodawstwa Ukrainy inwestycjami zagranicznymi są walory wniesione przez inwestorów zagranicznych w obiekty działalności inwestycyjnej zgodnie z obowiązującym na Ukrainie ustawodawstwem dla osiągnięcia zysku lub celu społecznego.

Kapitał zagraniczny może być inwestowany w dowolne obiekty, jeżeli inwestowania w te obiekty nie zabrania ukraińskie prawo. Inwestycje zagraniczne mogą być dokonywane za pomocą:

Zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim za przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym uważa się przedsiębiorstwo (organizację) o dowolnej formie organizacyjno-prawnej, utworzone zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, w którego funduszu statutowym, jeżeli taki istnieje, kapitał zagraniczny stanowi co najmniej 10 procent.

Przedsiębiorstwo uzyskuje status przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym z dniem zaksięgowania kapitału zagranicznego w jego bilansie.

Na terytorium Ukrainy inwestorów zagranicznych obowiązują ogólnokrajowe zasady inwestycyjnej i innej działalności gospodarczej, jak również jednakowe dla wszystkich organizacyjno-prawnych form przedsiębiorstw warunki funkcjonowania, sprawozdawczości oraz opodatkowania.

Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym płacą podatki zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy na takich . samych zasadach jak inne podmioty działalności gospodarczej niezależnie od form własności. Na terytorium Ukrainy przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym powstają i działają w formach przewidzianych w ustawodawstwie Ukrainy.

Dokumenty założycielskie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym powinny zawierać informacje przewidziane przez ustawodawstwo Ukrainy dla odpowiednich organizacyjno-prawnych form przedsiębiorstw oraz informacje o przynależności państwowej ich założycieli.

Ustawodawstwo Ukrainy wprowadziło pewne ulgi i gwarancje dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Na przykład, zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem, mienie wwożone na Ukrainę jako wkład inwestora zagranicznego do funduszu statutowego przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (poza towarami przeznaczonymi na sprzedaż lub do użytku własnego) jest zwolnione z opłat celnych.

Inwestorom zagranicznym gwarantuje się, że kapitał zagraniczny nie podlega nacjonalizacji, rekwizycji ani przymusowemu wywłaszczeniu. Inwestorzy zagraniczni mają prawo do odszkodowania za straty, łącznie ze stratą korzyści i stratami moralnymi, jakie ponieśli na skutek działań, zaniechania działania lub niewłaściwego wykonania przez organy państwowe Ukrainy bądź ich kierownictwo przewidzianych prawem obowiązków wobec inwestora zagranicznego albo przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, stosownie do ustawodawstwa Ukrainy. Poniesione przy tym przez inwestorów zagranicznych straty i szkody powinny zostać wyrównane na bazie obiegowych cen rynkowych lub uzasadnionej wyceny potwierdzonej przez audytora bądź firmę audytorską.

Inwestorom zagranicznym gwarantuje się prawo zwrotu, nie później niż w sześć miesięcy po dacie zaprzestania działalności inwestycyjnej, ich kapitału w naturze lub w zainwestowanej walucie w wysokości faktycznego wkładu (z uwzględnieniem ewentualnego obniżenia funduszu statutowego) bez opłaty cła, jak również zysków z tych inwestycji w gotówce lub towarze według rzeczywistej wartości rynkowej w chwili zaprzestania działalności inwestycyjnej.

Ponadto, po uiszczeniu podatków, opłat i innych wprowadzonych przez ustawodawstwo obowiązkowych płatności, inwestorzy zagraniczni mogą bez przeszkód i legalnie przekazać za granicę swoje zyski, dochody i inne środki w walucie zagranicznej, uzyskane zgodnie z prawem w wyniku prowadzenia inwestycji z kapitałem zagranicznym.

Rodzaje przedsiębiorstw na Ukrainie

Baza normatywna:

 1. Ustawa Ukrainy "O własności" z 07.02.91 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
 2. Ustawa Ukrainy "O przedsiębiorczości" z 07.02.91 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
 3. Ustawa Ukrainy "O przedsiębiorstwach na Ukrainie" z 27.03.91 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
 4. Ustawa Ukrainy "O spółkach prawa gospodarczego" z 19.09.91 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;

Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, na Ukrainie mogą działać przedsiębiorstwa następujących rodzajów:

Najliczniejszymi przedsiębiorstwami zakładanymi na terytorium Ukrainy przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne są przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa podległe i jedna z form spółek prawa gospodarczego -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorstwo prywatne tworzy się na bazie własności konkretnej osoby fizycznej niezależnie od jej obywatelstwa (obywatel Ukrainy czy cudzoziemiec). Decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa prywatnego podejmuje właściciel (założyciel) tego przedsiębiorstwa. Również on podejmuje decyzję o zatwierdzeniu statutu przedsiębiorstwa - głównego dokumentu, na którego podstawie prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, wysokości funduszu statutowego przedsiębiorstwa, powołaniu kierownika organu wykonawczego przedsiębiorstwa, określa podstawowe kierunki działalności przedsiębiorstwa i tryb podziału jego zysków, decyduje w innych sprawach dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Ustawodawstwo Ukrainy nie określa minimalnej wysokości funduszu statutowego przedsiębiorstwa prywatnego, wobec czego ustala go samodzielnie właściciel przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo podległe - przedsiębiorstwo, którego jednoosobowym właścicielem (założycielem) jest osoba prawna, utworzona i zarejestrowana w formie spółki prawa gospodarczego (spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i tym podobnych). Przy tworzeniu przedsiębiorstwa podległego upełnomocniony organ osoby prawnej, która inicjuje utworzenie takiego przedsiębiorstwa, zgodnie z własnymi dokumentami statutowymi podejmuje decyzję o utworzeniu (założeniu) takiego przedsiębiorstwa, powołuje kierownika przedsiębiorstwa podległego, zatwierdza jego statut, który określa rodzaje i kierunki działalności tworzonego przedsiębiorstwa, strukturę organów kierowniczych i kontrolnych, wysokość i tryb kształtowania funduszu statutowego (prawo nie określa ani minimalnej ani maksymalnej wysokości funduszu statutowego w przedsiębiorstwie podległym), tryb podziału zysku, tryb i warunki zaprzestania działalności oraz inne warunki funkcjonowania i działalności przedsiębiorstwa podległego zgodnie z wymogami ustawodawstwa Ukrainy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form spółek prawa gospodarczego, których wykaz zawierają odpowiednie przepisy prawa ukraińskiego. Zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim za spółki prawa gospodarczego uznaje się przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje utworzone na zasadzie porozumienia między osobami prawnymi i obywatelami (zarówno ukraińskimi jak też zagranicznymi) poprzez połączenie ich majątku oraz działalności gospodarczej w celu wypracowania zysku, które są tworzone i działają na podstawie umowy założycielskiej i statutu - ich dokumentów założycielskich.

Za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się spółkę posiadającą fundusz statutowy podzielony na udziały, których wysokość określają dokumenty założycielskie - statut i umowa założycielska.

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą odpowiedzialność do wysokości ich udziałów w funduszu statutowym takiej spółki.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tworzy się fundusz statutowy, którego wysokość nie powinna być niższa od kwoty stanowiącej równowartość 625 minimalnych płac. Zgodnie z Ustawą Ukrainy z 24.12.97 r. "O określeniu granicy ubóstwa i wysokości minimalnej płacy na 1998 rok" wysokość minimalnej płacy wynosi 45 hrywen. Wobec tego wysokość funduszu statutowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna wynosić co najmniej 28125 hrywen. Do czasu zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością każdy z udziałowców obowiązany jest wpłacić nie mniej niż 30 procent wkładu ustalonego w dokumentach założycielskich.

Wzory dokumentów założycielskich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością załącza się.

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw na Ukrainie mogą prowadzić dowolne rodzaje działalności gospodarczej, jakich nie zabrania obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. Należy brać pod uwagę, że dla prowadzenia określonych rodzajów działalności ustawodawstwo ukraińskie ustala obowiązkową formę organizacyjno-prawną takich przedsiębiorstw. Na przykład, operacje lombardowe mogą przeprowadzać wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe i spółki pełne, działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić osoby prawne założone w formie spółek akcyjnych, pełnych, komandytowych lub spółek z dodatkową odpowiedzialnością. '

Na Ukrainie wszystkie rodzaje przedsiębiorstw są osobami prawnymi, mają jednakowe obowiązki w zakresie przekazywania sprawozdawczości statystycznej i podatkowej, mogą zajmować się dowolną działalnością gospodarczą, jeśli nie jest ona sprzeczna z ustawodawstwem Ukrainy, mogą nabywać prawa majątkowe i osobiste prawa niemajątkowe, podejmować zobowiązania, występować we własnym imieniu przed sądem powszechnym, arbitrażowym i polubownym.

Na Ukrainie państwo zapewnia przedsiębiorstwom, niezależnie od form własności, równe prawa i ekonomiczne warunki gospodarowania oraz gwarantuje przestrzeganie praw i interesów prawnych przedsiębiorstwa.

Przy prowadzeniu gospodarczej i innej działalności przedsiębiorstwa wszystkich rodzajów mają prawo z własnej inicjatywy podejmować wszelkie decyzje, jeśli nie są one sprzeczne z ustawodawstwem Ukrainy.

Ustawodawstwo Ukrainy zabrania ingerencji w gospodarczą i inną działalność przedsiębiorstwa ze strony organów państwowych, społecznych i spółdzielczych, partii i ruchów politycznych.

Tryb rejestracji państwowej osób prawnych

Baza normatywna:

 1. Ustawa Ukrainy "O przedsiębiorczości" z 07.02.91 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
 2. Przepisy o rejestracji państwowej podmiotów działalności gospodarczej zatwierdzone postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 29.04.94 r. Nr 276 (w redakcji postanowienia Gabinetu Ministrów Ukrainy z 25.01. 96 r. Nr 125).

Na Ukrainie obowiązuje jednolity tryb rejestracji podmiotów działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy rejestracja państwowa podmiotów działalności gospodarczej dokonywana jest w komitecie wykonawczym miejskiej, dzielnicowej w mieście. Rady lub w rejonowej, dzielnicowej miast Kijowa i Sewastopola administracji państwowej właściwej dla ich siedziby.

Za siedzibę podmiotu działalności gospodarczej osoby prawnej uważa się siedzibę (lokalizację) jego stale działającego organu kierowniczego (zarządu oraz dyrekcji).

W celu dokonania państwowej rejestracji podmiotu działalności gospodarczej osoby prawnej właściciel (właściciele) lub upoważniona przez niego (przez nich) osoba (wnioskodawca) osobiście składa w organie rejestracji państwowej:

 1. dokumenty założycielskie:
  • decyzję właściciela majątku lub upoważnionego przez niego organu o utworzeniu podmiotu działalności gospodarczej. Jeżeli właścicieli lub upoważnionych przez nich organów jest dwa i więcej, taką decyzją jest umowa założycielska;
  • statut (jeżeli zgodnie z ustawodawstwem jest on niezbędny dla tworzonej formy organizacyjnej podmiotu działalności gospodarczej);
 2. kartę rejestracyjną, która jest równocześnie wnioskiem o dokonanie rejestracji państwowej (wzór w załączeniu);
 3. dokument potwierdzający, że opłata rejestracyjna została uregulowana;
 4. dokument potwierdzający, że właściciel (właściciele) dokonał wpłaty do funduszu statutowego podmiotu działalności gospodarczej w wysokości określonej w aktach ustawodawczych;
 5. decyzję Komitetu Antymonopolowego o wyrażeniu zgody na utworzenie, reorganizację (połączenie, przyłączenie) podmiotu działalności gospodarczej, jeżeli akty ustawodawcze Ukrainy uznają konieczność uzyskania takiej zgody.

W przypadku rejestracji przedsiębiorstwa prywatnego nie składa się decyzji właściciela.

Jeżeli właścicielem (jednym z właścicieli) podmiotu działalności gospodarczej jest osoba prawna, dodatkowo składa się poświadczoną notarialnie kopię zaświadczenia o rejestracji państwowej tej osoby prawnej.

Zagraniczna osoba prawna składa dokument zaświadczający, że jest zarejestrowana w kraju, gdzie ma siedzibę (wyciąg z rejestru handlowego, bankowego lub sądowego). Dokument ten musi być poświadczony zgodnie z ustawodawstwem kraju jego wystawienia, przetłumaczony na język ukraiński i zalegalizowany w urzędzie konsularnym Ukrainy, jeżeli nie stanowią inaczej umowy międzynarodowe, których stroną jest Ukraina.

Jeżeli właścicielem (właścicielami) podmiotu działalności gospodarczej jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), jej (ich) podpis na dokumentach założycielskich wymaga poświadczenia notarialnego.

W organie rejestracji państwowej składa się dokumenty założycielskie w oryginałach i po jednym egzemplarzu poświadczonych w należyty sposób kopii.

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów organ rejestracji państwowej dokonuje rejestracji państwowej podmiotu działalności gospodarczej i wydaje wnioskodawcy zaświadczenie, na podstawie którego można otworzyć bieżące, dewizowe i inne konta w instytucjach bankowych, wykonać pieczątki i stemple.

Tryb rejestracji państwowej przedstawicielstw zagranicznych

Baza normatywna:

 1. Ustawa Ukrainy z 16.04.91 r. Nr 959-XII "O działalności w zakresie handlu zagranicznego" z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
 2. instrukcja o trybie rejestracji na Ukrainie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej zatwierdzona rozporządzeniem Ministerstwa Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy z 18.01.96 r. Nr 30 i zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy 24.01.96 r. pod Nr 34/1059.
Zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem zagraniczne podmioty działalności gospodarczej, które prowadzą na terytorium Ukrainy działalność w zakresie handlu zagranicznego, mają prawo otwierać na terytorium Ukrainy swoje przedstawicielstwa. Rejestracji takich przedstawicielstw dokonuje Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy.

Zagraniczny podmiot działalności gospodarczej, który zamierza otworzyć przedstawicielstwo na terytorium Ukrainy, składa w Ministerstwie Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy następujące dokumenty:
 1. Wniosek z prośbą o zarejestrowanie przedstawicielstwa, sporządzony w dowolnej formie, w którym należy podać:
 2. nazwę firmy;
 3. kraj siedziby firmy;
 4. adres firmy;
 5. numer telefonu, faksu;
 6. miasto, w którym otwiera się przedstawicielstwo z podaniem jego przyszłego adresu;
 7. jeżeli będą filie - podać w jakich miastach;
 8. liczbę obywateli zagranicznych, którzy będą pracować w przedstawicielstwie;
 9. datę założenia firmy;
 10. status prawny firmy;
 11. liczbę pracowników firmy;
 12. nazwę banku z podaniem numeru konta;
 13. sferę działalności firmy;
 14. cel otwarcia i sferę działalności przedstawicielstwa, informację o powiązaniach służbowych z partnerami ukraińskimi oraz perspektywach rozwoju współpracy;
 15. Wyciąg z rejestru handlowego (bankowego) kraju siedziby oficjalnie zarejestrowanego głównego organu zarządzania (kontroli) zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej;
 16. Zaświadczenie instytucji bankowej, w której oficjalnie otwarto konto zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej;
 17. Zezwolenie na sprawowanie funkcji przedstawicielskich na Ukrainie sporządzone zgodnie z przepisami prawa kraju, gdzie oficjalnie zarejestrowano biuro zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej.

Powyższe dokumenty muszą być notarialnie poświadczone w miejscu ich wydania i należy do nich załączyć tłumaczenie na język ukraiński poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Zgodnie z zawartymi przez Ukrainę umowami międzynarodowymi, wymienione dokumenty składane przez polskie firmy nie wymagają legalizacji w urzędach konsularnych reprezentujących interesy Ukrainy, wobec czego dokumenty muszą być tylko notarialnie poświadczone w miejscu ich wydania i należy do nich dołączyć tłumaczenie na język ukraiński poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Dokumenty składa się w Ministerstwie Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy nie później niż 6 miesięcy od daty ich wystawienia w kraju siedziby firmy. Za rejestrację przedstawicielstw pobiera się od nich opłatę w wysokości 2500 dolarów USA, co zostało ustalone w Postanowieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy z 12 sierpnia 1993 r. Nr 631 "O przedstawicielstwach zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej na Ukrainie".

Po rozpatrzeniu wniosku podejmuje się decyzję o zarejestrowaniu przedstawicielstwa zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej lub o odmowie rejestracji.

Zaświadczenie o rejestracji przedstawicielstwa wydaje się po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów w Ministerstwie Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy, nie później jednak niż po sześćdziesięciu dniach roboczych od chwili uiszczenia opłaty za rejestrację. Niepodjęcie decyzji w terminie ustawowym, jak również decyzja o odmowie rejestracji, podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego lub arbitrażowego Ukrainy.

W przypadku zarejestrowania przedstawicielstwa zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej wnioskodawcy wydaje się zaświadczenie o rejestracji opatrzone odpowiednim numerem.

Dane o rejestracji wpisuje się do rejestru przedstawicielstw prowadzonego przez Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy.

Rejestr przedstawicielstw zawiera: numer rejestracyjny przedstawicielstwa, datę zarejestrowania, nazwę i adres zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej, który rejestruje przedstawicielstwo, sferę działalności firmy i inne dane. Ustawodawstwo Ukrainy stanowi, że rejestr przedstawicielstw zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej na Ukrainie jest dokumentem zawierającym informacje poufne. W związku z tym przekazywanie informacji o rejestracji przedstawicielstw zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej innym ministerstwom, instytucjom i organizacjom jest ograniczone i możliwe za zezwoleniem zastępcy ministra, któremu podlega zarząd urzędów zagranicznych.

Przedstawicielstwo zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej na Ukrainie uważa się za otwarte od dnia zarejestrowania.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu przedstawicielstwa musi zawierać:

Zaświadczenie o zarejestrowaniu przedstawicielstwa wydane przez Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy jest podstawą do:

Przedstawicielstwo zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej ma obowiązek w ciągu miesiąca od otrzymania zaświadczenia zgłosić się do ewidencji w inspekcji podatkowej właściwej dla siedziby przedstawicielstwa i w Ministerstwie Statystyki Ukrainy.

O zmianie nazwy, statusu prawnego, adresu prawnego lub uznaniu zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej za pozbawionego zdolności płatniczej bądź bankruta, jego przedstawicielstwo działające na terytorium Ukrainy ma obowiązek zawiadomić o tym Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy w ciągu 7 dni.

Należy uwzględnić, że przedstawicielstwo zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej nie jest osobą prawną i nie prowadzi samodzielnie działalności handlowej, we wszystkich przypadkach działa ono w imieniu i z upoważnienia zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej wymienionego w zaświadczeniu o zarejestrowaniu i sprawuje swoje funkcje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

Przedstawicielstwo zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej na Ukrainie może pełnić funkcje związane ze świadczeniem usług przedstawicielskich wyłącznie w interesie zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej wymienionego w zaświadczeniu.

Kierownik przedstawicielstwa działa na podstawie pełnomocnictwa zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej poświadczonego z zachowaniem wymogów obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

Przedstawicielstwo ma obowiązek zawiadomić Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy w ciągu miesiąca o zmianie w kierownictwie przedstawicielstwa, siedziby przedstawicielstwa, składu pracowników zagranicznych.

Przedstawicielstwo zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej zaprzestaje działalności:

 1. W przypadku likwidacji zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej, który ma swoje przedstawicielstwo na Ukrainie;
 2. W przypadku zawieszenia działania porozumienia z państwem, jeżeli przedstawicielstwo zostało otwarte na podstawie takiego porozumienia i było bezpośrednio przewidziane ustaleniami porozumienia;
 3. Na mocy decyzji zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej, który otworzył przedstawicielstwo;
 4. W przypadku nieprzestrzegania przez zagraniczny podmiot działalności gospodarczej lub przedstawicielstwo wymogów obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy działalność przedstawicielstwa wstrzymuje się w trybie sądowym.

W przypadku zaprzestania działalności przez przedstawicielstwo zagranicznego podmiotu działalności gospodarczej Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy podejmuje decyzję o skasowaniu wpisu w rejestrze przedstawicielstw i unieważnieniu zaświadczenia o rejestracji, o czym informuje za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zagranicznym pracownikom przedstawicielstw zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej Ministerstwo Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Handlu Ukrainy wydaje na okres do trzech lat specjalne karty służbowe, które są ważne na całym terytorium Ukrainy.

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas