Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Przygotowania
« Eksport
· Jak rozpocząć eksport? ~ 4 »
· Akty prawne
· Certyfikaty jakości
· Eksport usług
· Globalizacja
· Formularz eksportowy
· Innowacyjność w eksporcie
· Kompetencje
· Silny patent
· Standaryzacja procedur
· Statystyka
· Szukam importera
· Praktyczne rady eksporterów
· Wstępne rady
· Słownik terminologii hz ~ 2 »
· Międzynarodowe organizacje

  Globalizacja.  
Globalizacja

Zobacz również
 Wystąpienie Prof. dr hab. Jadwigi Staniszkis - 2003 r.
 Trzecia fala globalizacji. Prof. Leszek Balcerowicz.
 Dlaczego należy rozwijać eksport?
 Eksport XXI wieku
 Wyzwania 2030 roku

Wstęp

Przedsiębiorcy polscy muszą pogodzić się ze zjawiskiem globalizacji - na dobre i na złe. Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej ułatwi przystosowanie naszego rynku do ogólnoświatowych procesów globalizacyjnych. Poniżej podaję alfabetycznie kilka cech globalizacji.
Będzie mi miło jeżeli poniższe punkty będą źródłem refleksji przydatnej w Waszej pracy.Banki
Polskie banki w 70% są własnością zagraniczną. W ten sposób, w krótkim czasie, mamy w Polsce nowoczesny system bankowy, przystosowany do funkcjonowania na rynku globalnym. Banki te jednak działają na innym poziomie rozwoju kapitalizmu aniżeli by to wynikało z potrzeb większości polskich firm, będących we wstępnej fazie akumulacji kapitału.
Innym problemem jest to, że zagraniczne banki w Polsce, nie mają "charakteru narodowego". Stąd, na przykład, ich nikłe zainteresowanie rozwojem polskiego eksportu. Banki nie traktują nawet eksporterów jako oddzielnego segmentu rynku.
 
Cechy ogólne
Zgodnie z tezą OECD czeka nas długa koniunktura ekonomiczna, trzecia po tej na przełomie XIX / XX wieku i w latach 1950 - 1975.

Powiększa się dystans pomiędzy światem bogactwa i nędzy. Bogactwo 200 najbogatszych ludzi na świecie jest równe majątkowi 2 miliardów ludzi najbiedniejszych.

Z 500 największych firm na świecie ok. 440 przypada na USA, Japonię, Europę.

W najbliższym dwudziestoleciu znacznie wzrośnie rola firm chińskich. Warto podkreślić, że strategia rozwoju Chin opiera się na wzmocnieniu własnego kapitału. 65% importu Chin to dobra inwestycyjne. W Polsce ponad 60% to dobra konsumpcyjne. Pozwala to sądzić, że nas rozwój planujemy oprzeć na kapitale zagranicznym.

Rozwój globalizacji następuje spontanicznie, szczególnie w dziedzinie technologii i finansów.
 
Firma
Strategia rozwoju firmy powinna uwzględniać stopień globalizacji branży, w której firma działa. Stopień ten mierzymy:
 • poziomem wymiany międzynarodowej w branży do produkcji w branży
 • i poziomem inwestycji międzynarodowych do wartości inwestycji w branży.
Firmy globalne są zdecydowanie bardziej rentowne od narodowych. Rentowność następuje jednak po kilkuletnim szoku związanym z wejściem w proces globalizacji.

Globalizacja przeorała mentalność ludzi. Społeczeństwo producentów zmieniło się w społeczeństwo konsumentów. Celem handlowym jest kupić na rynku globalnym.

Nie ma prostych dróg rozwoju na rynku silnej konkurencji. Istota polega na zamianie słabych punktów na mocne . Sprowadza się to do nabywania nowych kompetencji szybko i tanio. Dobrze jest gdy szybkość działania szokuje konkurencję.

Podstawą sukcesu są jednak nadal:
 • być blisko klienta i rozumieć jego potrzeby,
 • umieć korzystać z rozwoju technologii.
Polski sektor MŚP jest w bardzo trudnej sytuacji. Polska przyjęła już wiele procedur i struktur koniecznych do funkcjonowania na rynku globalnym (np. liberalizacja rynków finansowych - 70% banków w Polsce jest własnością zagraniczną). Taka polityka makroekonomiczna, po części, wynika z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Te struktury, z wyższego etapu rozwoju ekonomicznego, uniemożliwiają rozwój większości firm polskich. Potrzebny jest specyficzny program rządowy uwzględniający trudności polskiego kapitału.
 
Integracja Ekonomiczna Państw - UE
W obronie przed globalizacją główne regiony ekonomiczne świata, Unia Europejska, Kraje Ameryki Północnej oraz Japonia z krajami Południowo - Wschodniej Azji, wzmacniają swoje szeregi integrując się gospodarczo. Integracja Polski z UE ułatwi nam wejście w ten nurt i wykorzystanie dobrych stron globalizacji.

Państwo
Wzrasta i rozszerza się wpływ rynku, szczególnie kapitałowego.. Globalizacja upodabnia i osłabia wpływ administracji państwowych w różnych krajach kapitalistycznych. Maleje wpływ instytucji i programów rządowych kreujących politykę gospodarczą państwa. W coraz większym stopniu jakość funkcjonowania administracji zależy od morale i kwalifikacji polityków i urzędników.

Międzynarodowe rynki kapitałowe mają ogromny wpływ na politykę państw. Rządy państw są po części od nich zależne, bo z ich pomocą finansują własne długi. Kapitał międzynarodowy doskonale weryfikuje pracę rządów poprzez ceny jakie płaci za obligacje danego państwa. Ponad to rynki finansowe zaczynają mieć coraz większy wpływ na zmiany kursów wymiany walut, ceny akcji i pośrednio wysokość stóp procentowych. Szczególnie kursy walut są narażone na działanie, błyskawicznie przemieszczającego się, międzynarodowego kapitału spekulacyjnego. Oznacza to, że specjaliści finansowi w poszczególnych krajach powinni odznaczać się doskonałymi kwalifikacjami.

Rząd polski powinien przeanalizować dotychczasową aktywność polskich firm w nurcie globalizacji [ polskie firmy międzynarodowe, R&D, polskie inwestycje zagraniczne ] i próbować stworzyć stosowne instrumenty wsparcia. Należy ocenić wpływ globalizacji na bezrobocie w Polsce [ oddzielnie wymiana handlowa i pracownicy zagraniczni w Polsce i polscy za granicą ].

Administracja rządowa powinna zrobić wszystko by nie zwalniać pracy firm. Firmy są zmuszone do działania szybkiego i elastycznego, zatem infrastruktura i administracja muszą być wydajne. Szczególnie istotna jest aktywna praca na poziomie regionów.

Potrzebny jest, obok programu integracyjnego z UE, program rządowy uwzględniający trudności polskiego kapitału.
 
Produkt
W trzech wielkich regionach ekonomicznych obserwuje się podobieństwo zachowań klientów, zatem standaryzację produktów. Ryzyko wejścia w proces globalizacji maleje gdy kraj, firmy koncentrują się na wybranej grupie produktów.

Rynki
Rynek, mający coraz większy wpływ na funkcjonowanie państwa, jest coraz bardziej nieprzewidywalny. Te warunki zewnętrzne zmuszają urzędników państwowych i menedżerów do podejmowania ryzykownych decyzji. By uchwycić różnorodne i zmieniające się otoczenie politycy i menedżerowie powinni posługiwać się instrumentami myślenia i planowania strategicznego.

Podstawowe cechy rynku globalnego:
 • klienci wymagają wyższej jakości za mniejszą cenę,
 • ewolucja technologiczna ułatwia penetrację rynków,
 • pojawia się nowa generacja bardzo agresywnej konkurencji,
 • państwa prowadzą politykę obniżania barier wejścia na rynki.
Wchodząc na nowy rynek firma musi określić:
 1. Stopień oparcia działalności na imporcie względem produkcji lokalnej.
  Im większy potencjał rynku, większe bariery taryfowe, większe koszty transportu, większa konieczność przystosowania produktu do potrzeb lokalnych, tym większa skłonność do produkcji lokalnej.
 2. Stopień własności, a tym samym kontroli nad firmą realizującą działalność lokalną. Alianse są rekomendowane w przypadkach: braku funduszy, dużej odległości od centrum produkcji, dużych różnic kulturowych, gdy partnerzy są na tym samym poziomie "wiedzy zawodowej", przepisy lokalne wymagają udziału w firmie kapitału lokalnego.
 3. Szybkość działania.
W pierwszej fazie globalizacji firma powinna koncentrować się na rynkach:
 1. o dużym potencjale sprzedaży i wzrostu.
 2. o wymagających klientach: rynek taki zmusza firmę do innowacji i korzystania z nowoczesnych technologii.
 
Samotność
Firmy polskie, w szczególności te, które nie mają strategicznych partnerów zagranicznych, są bardzo osamotnione. Muszą działać w otoczeniu ekonomiczno-politycznym charakterystycznym dla współczesnych rynków, nie zainteresowanym ich rozwojem. Praktycznie są zdane na siebie. Chciałbym dodać, że firmy zagraniczne, w większości rozwijały się przy silnym wsparciu ekonomiczno-politycznego otoczenia, w warunkach rynku bardziej zamkniętego, przy wsparciu i ukierunkowaniu instytucji rządowych, lepszej koniunkturze i nie tak drapieżnej konkurencji.

Wyzwania
By sprostać globalnej rzeczywistości państwa muszą stawiać na konkurencyjność i innowacyjność podmiotów gospodarczych, czyli na gospodarkę opartą na wiedzy [ źródłem przewagi konkurencyjnej firm jest innowacyjność, czyli wiedza ]. Firmy zmuszone są inwestować w R & D

W bliskiej przyszłości sukces polskiej firmy będzie oparty na menedżerach patrzących na działanie firmy w sposób globalny. Takie spojrzenie uwzględnia dużą ilości możliwych strategii, kierowanie się logiką globalną i wykorzystywanie możliwości rynku globalnego.


Globalizacja -> to Poważna Sprawa
... dla nas walka o godziwą pracę.Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas