Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
Biznes Plan
« MŚP
· Jak zacząć ?
· Szukaj pomysłów
· Jak wykonać BP ?
· Finansowanie BP  »
· Przykład BP  »
· Formy prawne firm
· Prawo o działalności
· MŚP
· Anioły Biznesu

    Formy prawne firmy  


Od 1 stycznia 2001 roku przedsiębiorcą może być:

 1. osoba fizyczna - przedsiębiorcami mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie zostały ograniczone w swojej zdolności do czynności prawnych.
  SPÓŁKI
 2. osoba prawna - powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają odpowiednie przepisy np. kodeks handlowy, prawo spółdzielcze.
  Przykłady: SPÓŁKI KAPITAŁOWE: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.
 3. nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Od 1.01.2000 przedsiębiorcami są również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  Przykłady: SPÓŁKI OSOBOWE: spółka cywilna, jawna, komandytowa.

Forma prawna spółki określa zakresy odpowiedzialności, wymogi fiskalne i reguły przejścia prawa własności. Adwokat lub księgowy może doradzić jaka forma prawna firmy będzie najlepsza dla Twoich potrzeb.

Osoba fizyczna
  

Wymagany jest wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez gminę. Jest to najprostsza forma prowadzenia firmy. Właściciel samodzielnie kieruje firmą i jest odpowiedzialny za długi i zobowiązania firmy całymi aktywami osobistymi i firmowymi.


Zalety
 • Niskie koszty uruchomienia firmy
 • Pełna swoboda w zakresie ustalania reguł działania firmy
 • Właściciel sam podejmuje decyzje
 • Wymagany niewielki kapitał obrotowy
 • Korzyści fiskalne dla właściciela
 • Cały zysk jest właściciela
Wady
 • Pełna odpowiedzialność
 • Brak ciągłości działania gdy nie ma właściciela
 • Problemy ze zgromadzeniem kapitału

Spółki dzielimy na:
Osobowe - cechy
 • Brak osobowości prawnej
 • Trwały skład osobowy
 • Istotne są osobiste cechy wspólników. Dlatego by spółkę lepiej poznać warto prześledzić jej historię
 • Wspólnicy prowadzą bezpośrednio sprawy spółki
 • Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki wobec spółki
 • Majątek spółki jest wspólną własnością wspólników
 • Kapitał spółki jest zmienny
 • Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest solidarna zarówno z majątku spółki jak i własnego wspólników
 • Utworzenie spółki następuje z chwilą zawarcia umowy spółki
Kapitałowe - cechy
 • Osobowość prawna
 • Skład osobowy jest zmienny
 • Osobiste cechy wspólników są mniej istotne
 • Prowadzenie spółki pośrednie przez organy spółki i jej przedstawicieli
 • Prawa i obowiązki wspólników wobec spółki są zróżnicowane
 • Majątek spółki jest odrębny
 • Kapitał spółki jest stały
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w granicach jej majątku
 • Utworzenie spółki z chwilą wpisu do rejestru


Spółki osobowe
  

Spółka cywilna

Spółka jawna

Spółka komandytowa

Spółki osobowe są zawiązywane przez grupy osób. W celu określenia reguł funkcjonowania oraz zakresu odpowiedzialności wspólników, w momencie niepowodzenia, należy spisać umowę spółki. Właściciele spółki zarządzają spółką i każdy z nich ponosi pełna odpowiedzialność za jej funkcjonowanie, to znaczy również za decyzje współpartnerów.
W spółce komandytowej są właściciele, których zakres odpowiedzialności może być ograniczony do zainwestowanego kapitału. Dokładny zakres odpowiedzialności współwłaścicieli spółki komandytowej określa umowa spółki.


Zalety
 • Łatwość założenia
 • Niskie koszty rozruchu
 • Pewne korzyści fiskalne
 • Dodatkowe źródła kapitału inwestycyjnego
 • Szerokie możliwości w zarządzaniu
Wady
 • Nieograniczona odpowiedzialność współzałożycieli
 • Podzielone przywództwo
 • Problemy ze zgromadzeniem dodatkowego kapitału
 • Trudno dobrać odpowiednich współpartnerów
 • Możliwe konflikty pomiędzy założycielami
 • Trudności z długotrwałym prowadzeniem działalności


Spółki kapitałowe
  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odseparowana od swoich akcjonariuszy. Zazwyczaj żaden udziałowiec nie może być osobiście odpowiedzialny za długi firmy czy jej zobowiązania. Istnienie firmy nie jest też uzależnione od obecności jej udziałowców


Zalety
 • Ograniczona odpowiedzialność
 • Zarządzanie wyspecjalizowane
 • Pewne korzyści fiskalne
 • Własność firmy łatwa do przekazania
 • Ciągłość funkcjonowania
 • Łatwiej uzyskać kapitał
 • Samodzielność prawna spółki
Wady
 • Reguły funkcjonowania dokładnie ustalone
 • Uciążliwe założenie
 • Konieczność prowadzenia szczegółowych dokumentów
 • Podwójne opodatkowanie zysków
 • W pewnych przypadkach akcjonariusze mogą być pociągani do odpowiedzialności
 • Osobiste gwarancje limitują zakres decyzji
 • Restrykcyjność statutu


Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas